هیات علمی

نگارش یافته توسط مدیر سایت. Posted in Uncategorised

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت همکاری

محل اخذ

مرتبه علمی

1

حمیدرضا حمیدی

پیمانی

ایران و فرانسه

استادیار

2

محمدامین مهدوی

پیمانی

کانادا و انگلستان

استادیار

3

شکوه کرمانشاهانی

پیمانی

ایران و فرانسه

استادیار

4

حسن بارجینی

رسمی

آمریکا و مالزی

استادیار

5

مرتضی محمدی زنجیره

مامور به تحصیل

ایران و اسکاتلند

مربی

6

علی خالقی

پیمانی

ایران و فرانسه

استادیار

7

کریم خزایی

مدعو

ایران

مربی

8

حامد نیکی

مدعو

ارمنستان

مربی

9

محمد هادی اردکانی

مدعو

ایران

مربی

10

مرضیه انجرانی

مدعو

ایران

مربی

11

احسان مرادی

مدعو

ایران

مربی

12

احمد نجاری الموتی

مدعو

ایران

مربی

13

محمد عظیمی

مدعو

ایران

مربی

14

علی علیجانی

مدعو

ایران

مربی