برنامه آموزشی کارشناسی نرم افزار

Posted in برنامه آموزشی

دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار برای فارغ التحصیل شدن می بایست مطابق  برنامه چهارساله پیشنهادی گروه که در آدرس لینک قابل دسترس است واحد های درسی را بگذرانند.

لازم بذکر است که گروه کامپیوتر در نیمسال اول تحصیلی هر سال فقط برنامه نیمسال های فرد و در نیمسال دوم تحصیلی هر سال، برنامه نیمسال های زوج را ارائه می کند.