کارآموزی

نگارش یافته توسط مدیر سایت. Posted in فرم های کارشناسی

فرم های مربوط به واحد کارآموزی به ترتیب زیر می باشد:

1. فرم معرفی دانشجو به صنعت  لینک   

2. فرم ارزیابی دانشجو از محل کارآموزی لینک

3. فرم ارزیابی نهایی کارآموزی دانشجو  لینک

 نمونه  گزارش پایانی کارآموزی  لینک