برنامه 4 ساله کارشناسی نرم افزار سال 92

نگارش یافته توسط مدیر سایت. Posted in اطلاعیه ها

برنامه جامع 4 ساله کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار مصوب سال 1392 گروه کامپیوتر در آدرس لینک قرار دارد.

دانشجویان ورودی سال 1392 قطعا با این برنامه باید پیش بروند و دیگر ورودی ها نیز تا آنجا که امکان دارد همین برنامه را اجرا خواهند کرد.

ضوابط انتخاب دروس اختیاری

نگارش یافته توسط مدیر سایت. Posted in اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان کامپیوتر

صرفا تا سقف 6 واحد اختیاری خارج از گروه می توانید اخذ کنید. این واحدهای اختیاری فقط از گروه های زیر قابل قبول است:
 
  •  کلیه گروه های دانشکده فنی و مهندسی
  •  گروه های ریاضی و آمار دانشکده علوم پایه
  •  گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اجتماعی (بجای رشته IT)
 
اخذ دروس خارج از موارد فوق به هیچ عنوان جزو واحدهای درسی شما برای فارغ التحصیلی محاسبه نمی شود.
 و گروه کامپیوتر هیچ مسولیتی در این موارد بعهده نمی گیرد.

گزارش کار کارآموزی

نگارش یافته توسط مدیر سایت. Posted in اطلاعیه ها

نمونه گزارش کارآموزی در آدرس لینک قابل دسترس است. گزارش نهایی کارآموزی باید ساختار و قالب این الگوی را رعایت کند.